Vlissingen Dronk

Clubhuis Muziekvereniging Ons Genoegen

 

Clubhuis Muziekvereniging Ons Genoegen

Koestraat 1
Vlissingen

 Geschiedenis

De eerste repetities vinden plaats in de Willem-III kazerne. Enkele jaren na de oprichting treedt een deel van de leden en de dirigent toe tot de door de katholieke gemeenschap in Vlissingen nieuw opgerichte Harmonie Sint Caecilia. In 1953 heeft de gemeente Vlissingen voor de muziekverenigingen een repetitielokaal laten bouwen op het terrein van het voormalige Gasthuis aan de Koestraat, dat tot 1971 wordt gedeeld met muziekvereniging Caecilia. In 1956 brandt het houten gebouwtje af en wordt door de gemeente opnieuw in steen opgetrokken. De nieuwe zaal wordt op 2 maart 1957 feestelijk geopend. Tijdens de bouw repeteerde het orkest tijdelijk in het koetshuis van het Van Dishoeckhuis aan de Houtkade. In 1979 wordt het gebouw aan de Koestraat uitgebreid, deels op kosten van de gemeente Vlissingen dankzij de inspanningen van wethouder Daan Bruinooge en deels door opbrengst van eigen acties en zelfwerkzaamheid.

In 2010 heeft de gemeente besloten om het gebied waar het repetitielokaal is gevestigd te herinrichten en zegt de huur op. Het pand werd gesloopt om plaats te maken voor een blok woningen. Omdat door de gemeente geen alternatieve huisvesting voorhanden is, neemt de vereniging noodgedwongen "voorlopig" intrek in de voormalige kleuterschool aan de Ridderspoorlaan. Wel wordt door het bestuur samen met de gemeente een plan voor nieuwbouw ontwikkeld.

In 2015 is het zover. Op zaterdag 18 juli start de bouw van een nieuwe accommodatie aan de Wildbaan in Vlissingen. Op de voormalige korfbalvelden van Seolto komt een repetitieruimte van bijna 400 m2. Het oude clubhuis van Seolto is door de Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen aangekocht en zal onderdeel worden van het nieuwe onderkomen.
De nieuwbouw is het hoogtepunt van het 125-jarig bestaan. De vereniging had nooit eerder een volledig eigen accommodatie. Met hulp van de leden moet het mogelijk zijn om begin 2016 te verhuizen naar de nieuwe stek, die ook geschikt wordt gemaakt om eventueel aan collega culturele verenigingen onderdak te bieden.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Clubhuis Muziekvereniging Ons Genoegen/foto's

Verhalen

Nieuw orkest

  • In 1890, het jaar dat Prinses Wilhelmina haar tiende verjaardag zou vieren, werden in Vlissingen plannen gemaakt voor een groot feest. Het Vlissingse muziekgezelschap Harmonie Ons Genoegen was drie jaar daarvoor ontbonden. Burgemeester Tutein Nolthenius nodigde via de krant iedereen die muzikant was uit om zich op het stadhuis te melden voor de vorming van een nieuw orkest. Er kwamen ongeveer 17 muzikanten op af. De Vlissingsche Courant van 3 augustus 1890 meldt dat het eerste optreden zal plaatsvinden op de verjaardag van H.M. de Koningin op 3 augustus onder leiding van dirigent André J. Geysen. De krant meldt verder dat door de inspanningen van de burgemeester de stad weer kan beschikken over een vast muziekgezelschap. De oprichting is medegefinancierd door een bijdrage van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
  • Tijdens het medegebruik door St. Caecilia van het repetitielokaal aan de Koestraat, heeft dit de naam 'Huize Gezelligheid'. Als Caecilia een ander repetitielokaal betrekt, nemen zij het naambord mee en de leden van Ons Genoegen noemen het vanaf die tijd in de wandelgangen 'het zaaltje'. Als in 1980 het gebouw wordt uitgebreid, wordt na een interne wedstrijd de naam 't Zaaltje de nieuwe naam.
  • De plannen voor nieuwbouw van het repetitielokaal aan de Wildbaan, zijn in 2014 goedgekeurd door de gemeente, wellicht kan er binnenkort worden begonnen met de bouw. Tot die tijd is het repetitielokaal gevestigd aan de Ridderspoorlaan 2.

Bijzonderheden

Overzicht van de huisvesting

1869 – 1904
Onbekend

1904 - 1923
In oktober krijgt Muziekvereniging Ons Genoegen toestemming om te repeteren in het voormalige Burger Weeshuis aan de Badhuisweg (nu Badhuisstraat).

1922 - 1929
De Koning Willem III kazerne, door de gemeente Vlissingen gebouwd in 1849 als artilleriekazerne, is in 1860 aan het Rijk in bruikleen gegeven, maar wordt in 1922 door het Rijk weer afgestoten. Harmonie Ons Genoegen krijgt een lokaal in bruikleen om te kunnen repeteren.

1929 - 1948
Het Militair Hospitaal in de Korenstraat, eigendom van de gemeente, was in 1860 beschikbaar gesteld aan het Rijk en wordt weer teruggeven. Het zal geschikt gemaakt worden voor culturele doeleinden, onder andere als repetitielokaal van de muziekverenigingen, waaronder Ons Genoegen. Tijdens WO II wordt niet gerepeteerd.

1948 - 1954
Voor het gebruik van het lokaal in het voormalige Militair Hospitaal rekent de gemeente ƒ 500,00. Ons Genoegen kan dat niet meer betalen. Het orkest wordt geholpen bij het zoeken naar een ander onderkomen, dat wordt het Koetshuis van het Van Dishoeckhuis aan de Houtkade nr. 18, dat wordt gedeeld met Harmonie Sint-Caecilia.

1954 - 1956
Het koetshuis van het Van Dishoeckhuis, Houtkade 18, is eigendom van de KMS en die wil het pand slopen. De verenigingen kampen met moeilijkheden om op een geschikte locatie te kunnen repeteren. De gemeente besluit in 1957 om een houten loods beschikbaar te stellen en daartoe verplaatst van het Beursplein [bedoeld wordt de tijdelijke loods voor visafslag op het De Ruyterplein] naar de Gasthuisstraat. Voor de inrichting wordt een beroep gedaan op het overschot van de actie ‘Leiden helpt Vlissingen’.

1956 - 1957
Als gevolg van de brand in 1956 waardoor het houten repetitielokaal aan de Gasthuisstraat/Samaritaanstraat van Ons Genoegen en Sint Caecilia is afgebrand, wordt een lokaal aan de Sint Jacobsschool aan de Breestraat beschikbaar gesteld als repetitieruimte.

1957 - 1971
Op 30 november besluit het college een nieuw gebouw te plaatsen op de plaats van het afgebrande repetitielokaal en dat ‘onder voorwaarden’ ter beschikking te stellen aan de muziekverenigingen.

1971 - 1987
Door de verhuizing van de Visafslag op het De Ruyterplein naar de Binnenhaven, komt het gebouw beschikbaar voor een andere invulling. Sint-Cecilia ziet een verhuizing wel zitten, waardoor het gebouwtje in de Koestraat in zijn geheel tot beschikking komt van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen. Het naambord ‘Huize Gezelligheid’ verhuist mee

1987 - 2009
De gemeenteraad besluit in 1987 om een deel van het in 1985 gereserveerde bedrag voor uitbreiding van wijkgebouw Aldegonde te gebruiken voor uitbreiding van het repetitielokaal aan de Koestraat. De vloer was zodanig slecht geworden dat er doorheen gezakt werd en door uitbreiding van activiteiten was het gebouw te klein geworden. Aan de westzijde wordt een vleugel aangebouwd en de gevel verwijderd, waardoor de vloeroppervlakte met de helft werd vergroot. Na een enquête onder de leden wordt de naam van het gebouwtje omgedoopt in ’t Zaaltje.

2009 - 2017
De gemeente Vlissingen heeft besloten om het gebiedje tussen de Gasthuisstraat, Koestraat en Samaritaanstraat een nieuwe bestemming te geven. Het repetitielokaal van Ons Genoegen wordt gesloopt, de huur opgezegd. Omdat de gemeente geen andere, passende locatie beschikbaar heeft, wordt (tijdelijk) ingetrokken in de voormalige kleuterschool aan de Ridderspoorlaan. Om het gebouw geschikt voor gebruik van een muziekvereniging te maken wordt het door eigen leden verbouwd. De intentie is om op korte termijn een eigen verenigingsgebouw te realiseren.

2015
In 2015 wordt het voormalige clubgebouw van SEOLTO aan de Wildbaan gekocht. Naast het gebouwtje verreist een grote hal, waarin twee repetitieruimten worden gerealiseerd. Het voormalige clubgebouw krijgt een kantinefunctie. De bouw en inrichting wordt voornamelijk door eigen leden gerealiseerd.

2017 – heden
Hoewel nieuwe gebouw aan de Wildbaan 21 nog niet helemaal klaar is, verhuist de vereniging eind december 2017 naar de nieuwe locatie. De dreiging van ordeverstoring tijdens Oud & Nieuw na de ervaring met de rellen tijdens de jaarwisseling 2016-2017 in de buurt rondom de Ridderspoorlaan hebben de besluitvorming versneld. In het nieuwe gebouw beschikt de vereniging over meerdere repetitielokalen. Ook wordt het gebouw geschikt gemaakt voor muziekonderwijs.


Zie ook

Nieuwbouw

Externe links

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Harmonie_Ons_Genoegen

Bronnen