Vlissingen Dronk

Groot Heeren Logement

 

Groot Heeren Logement

Hellebardierstraat 7
Vlissingen

 

Groot Heeren Logement aan de Hellebardierstraat. Er vinden openbare verkopingen plaats, variërend van ladingen wijn, huizen en erven tot complete schepen.

Geschiedenis

1811
H.G. Sendler en M. Sendler-Eberhart

De eerste berichten over het Groot Heeren Logement vinden we in 1771, het is niet bekend of de logementhouders Hendrik George Sendler en zijn echtgenote Magdalena Eberhart dan al de eigenaars zijn. Hun namen komen vanaf 1811 in beeld.

1821
M. Sendler-Eberhart

Sendler overlijdt op 25 augustus 1821. De weduwe gaat dan alleen verder, tot haar overlijden op 26 juni 1823. Het Logement wordt nog datzelfde jaar openbaar verkocht.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Groot Heeren Logement/foto's

Verhalen

  • Het complex waar ook het Groot Heeren Logement toebehoorde, dateert uit omstreeks 1590. In 1661 gaf de toenmalige burgemeester Thijssen opdracht tot een verbouwing en ook in de volgende eeuw werd complex wederom uitgebreid met een bakkerij en een pakhuis. Het geheel stond tot 1823 bekend als het 'Groot Heeren Logement'. Na de dood van de logementhouders kocht de gemeente het, twee dagen voordat de openbare verkoping plaatsvond, aan voor fl. 5500,-. Het werd overgedragen aan het Armen-, Gast- en Weeshuis.

Bijzonderheden

  • Door het overlijden van Mejufvrouw de Weduwe SENDLER zal,op de aanstaande meerderjarigheid harer Dochter,uit de hand te koop komen,om met primo november dezes jaars te aanvaarden,het van ouds zeer gerenommeerde GROOT HEEREN LOGEMENT,staande en gelegen in de Hellebaardierstraat te Vlissingen,waarin de Affaire tot hiertoe met het meeste succes is uitgeoefend.-Een derde of de helft der Koopsom kan,tegen behoorlijke securiteit,op Intrest aan den Kooper worden gelaten,die tevens de Verkoopers bereid zal vinden om een goed gedeelte van het Meubilair en Inboedel, tegen eene billijke tauxatie,over te geven. Iemand genegen zijnde naar het gemelde Logement te staan,gelieve zich,voor het einde dezer maand,met gefrankeerde brieven,te adresseren aan den Notaris A. van der Swalme te Vlissingen voornoemd.
  • Verkooping binnen VLISSINGEN in het na te melden LOGEMENT,op Vrijdag den 10 October 1823,des namiddags om 3 uren,ten overstaan van den Notaris A. van der Swalme: Van het van ouds zeer gerenommeerde LOGEMENT,genaamd HET GROOT HEEREN LOGEMENT,staande en gelegen in de Hellebaardierstraat te Vlissingen, waarin die Affairen tot hiertoe met het meeste succes is uitgeoefend,en daartoe ook bijzonder geschikt;met deszelfs annex PAKHUIS en TUINEN. Alles twee dagen voor de verkooping te zien.

Zie ook

Externe links

Bronnen