Vlissingen Dronk

Klupper

 

Klupper

Bellamypark 32
4381 CK Vlissingen

 

Het café van Klupper, ook wel "Bellamy" genoemd, Bellamypark 32. Voorloper van De Goede Hoop en De Amstelhoek.


Geschiedenis

1923
P. Klupper

Als P. Klupper in 1923 Bellamypark 1 verlaat, opent hij aan de overkant op nummer 32 een nieuw café. Het wordt bekend als "Klupper", maar ook duikt hier en daar de naam "Bellamypark" op.

1947
H. Klupper

P. Klupper blijft tot 1947 eigenaar, daarna neemt zijn zoon Herman de zaak over. Herman verkoopt in 1961 het café aan A.J. de Jongh, die er de naam café-biljart "De Goede Hoop" aan geeft.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Klupper/foto's

Verhalen

Hangjongeren anno 1936

Voorstel van B & W aan de gemeenteraad 21-3-1936:

"Afwijzend advies op adres inzake aanvulling politieverordening". In het hierbij aan uw vergadering overgelegde adres, brengt de heer P. Klupper alhier, onder uw aandacht dat vóór zijn café gedurende de avonduren en ook dikwijls overdag zich een groot aantal personen zich onnoodig ophoudt, hetgeen volgens adressant tengevolge heeft dat hierdoor velen worden weerhouden zijn café binnen te gaan, zoodat hij door een en ander in de uitoefening van zijn broodwinning wordt belemmerd. Verder wijst adressant er op dat het bij artikel 55 der Algemeene Politieverordening wel verboden is om te staan tegen ramen, deuren of muren van een gebouw of woonhuis of in de raamkozijnen en de portieken van een gebouw of woonhuis te zitten of zich daarin onnoodig op te houden, doch dat het niet verboden is om samenscholingen te houden op het trottoir. Hij verzoekt genoemd artikel met dit verbod aan te vullen. Aangezien wij van oordeel zijn dat in het onderhavige geval bezwaarlijk van het houden van samenscholingen kan worden gesproken, hebben wij de eer U voor te stellen, op het verzoek van den heer Klupper afwijzend te beschikken.

Reactie van de gemeenteraad: "Bij het voorstel om afwijzend te beschikken op het adres van P. Klupper om samenscholingen te verbieden omdat hij last heeft van het zich voor den ingang van zijn café ophouden van vele menschen, nam de heer Paap het woord. Hij had ter plaatse een onderzoek op een zaterdagavond ingesteld. op het bellamypark stonden groepen jongemannen die het verkeer voor anderen en het zicht op de winkeletalages belemmerden en de leden van het zwakke geslacht die er passeerden onbehoorlijke taal achterna riepen. Spreker meende dat de politie in dezen tot doorlopen kan aanmanen, terwijl wellicht ook met de marineautoriteiten ware te spreken. De voorzitter zegde toe de kwestie eens met den commissaris van politie te zullen bespreken".

Bijzonderheden

In het pand Bellamypark 32 wordt in 1915 Hotel Bellamy geopend, eigenaar is J. Daalhuijzen. In 1919 wordt het te koop aangeboden en volgens advertenties in de toenmalige Vlissingse Courant wordt er die volgende jaren een bedrijf in huishoudelijke artikelen van de familie Ribbens gevestigd.

Zie ook

Externe links

Bronnen