Vlissingen Dronk

Maison des Pilotes

 

Maison des Pilotes

Nieuwendijk 4
Vlissingen

 

Koffiehuis en Sociëteit Nieuwendijk H84, later nummer 4. In 1915 opgevolgd door Monopole.

Geschiedenis

1846
Thomas Krul

De eerste naam die we vonden is Thomas Krul, hij wordt in 1846 genoemd als herbergier. Ook in 1847 en 1848 is zijn adres Nieuwendijk H 84.

1860
A. van der Steen

In 1860 wordt door notaris Th. van Uije Pieterse in het Logement "Maison de Pilotes" op de Nieuwendijk een "nette en zindelijke inboedel" verkocht, zijnde de gehele inventaris van het logement en koffiehuis. De reden van deze verkoop en ten laste van wie het heeft plaats gevonden is niet bekend. De nieuwe eigenaar wordt A. (Arij) van der Steen. Op 23 november 1872 overlijdt hij, waarna het koffiehuis wordt overgedragen aan de familie Van der Steen. De oudere zuster van Arij, Johanna Catharina van der Steen (weduwe van V.B. de Groof) en haar zoon Charles de Groof nemen het begin 1873 over van de weduwe A. van der Steen.

1873
J.C. van der Steen

Johanna Catharina van der Steen (weduwe van V.B. de Groof) wordt in juli 1873, na het overlijden van broer Arij, de nieuwe eigenaar. In 1876 verkoopt ze, na het overlijden van zoon Charles in 1875, de zaak op 1 april 1876 aan C. Swalp. In 1877 hertrouwt ze met buurman Wilhelm Klomp, de uitbater van het gelijknamige café op nr. H 85.

1876
C. Swalp

Cornelis Swalp is sous-chef in Maison des Pilotes. In 1876 neemt hij het koffiehuis over van de familie Van der Steen. Hij overlijdt in 1888, de weduwe hertrouwt met Arie Baggerman. Samen gaan ze verder in de Maison.

1889
A. Baggerman en E.M. de Kok

De nieuwe eigenaars Arie Baggerman en Elizabeth de Kok houden het koffiehuis tot 1911, dan volgt G.J. Hajen hem op.

1911
G.J. Hajen

Gerard Jacobus Hajen neemt Maison des Pilotes over. In januari 1915 plaatst hij een advertentie waarin hij bekend maakt dat hij 'door verschillende omstandigheden genoodzaakt is de zaak te verlaten. Met aanbeveling voor latere gelegenheid' en vertrekt naar Biggekerke. In maart 1915 wordt 'Café Baggerman" te huur of te koop aangeboden, waarna het in juli door P.J. Haaze wordt heropend als Monopole. De 'latere gelegenheid' voor Hajen komt in 1919, hij wordt dan eigenaar van Cafe Bellamy (2) op Koningsweg 47 en verandert de naam in Café Restaurant G.J. Hajen.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Maison des Pilotes/foto's

Verhalen

  • Te Vlissingen, waar de Zondagswet sterk schijnt gehandhaafd te worden, was het niet alleen verboden op straat muziek te maken, maar werd dit zelfs in een koffiehuis belet. Het gezelschap Accelerando had zich namelijk begeven naar het "Maison de Pilotes", waar het met vergunning der eigenares mej. van der Steen, en tot genoegen der aanwezigen eenige muziekstukken zou uitvoeren. Nauwelijks was het eerste nummer begonnen toen een politie-agent binnenkwam en den 'kapelmeester' zocht. De directeur, de heer Liesoy, liet het begonnen stuk afspelen en stond toen den politie-dienaar te woord, die kwam vertellen dat ook binnenshuis geen muziek mocht worden gemaakt. Het gevolg was dat het muziekgezelschap, tot teleurstelling van velen, het koffiehuis verliet en zich naar de sociëteit van het Belgische Loodswezen begaf, waarin het werd geïntroduceerd en gul onthaald, en waar het eenige nommers ten beste gaf.

  • Diegene welke de aardigheid (?) heeft gehad, om de Inteekenlijst eener verloting mede te nemen uit het koffiehuis "Maison des Pilotes", wordt beleefd verzocht dezelve te doen terugbrengen. Was getekend G. van Breen.

Bijzonderheden

Arie van der Steen, zoon van Arie van der Steen en Johanna Dorleijn. Gehuwd in Vlissingen op 23-1-1867 met Sara Maria Martij. Overleden op 23 november 1872.
Bericht van Burgemeester en Wethouders van Vlissingen 28-11-1872:
Gezien de schriftelijke verklring van de heer J. Haenberg, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, practizerend geneesheer wonende te Vlissingen, waaruit blijkt dat het zeer dringend noodzakelijk is te onteigenen en te vernietigen de voorwerpen die in aanraking zijn geweest met Arie van der Steen, gewoond hebbende alhier in wijk H no. 84, alwaar die goederen zich bevinden en welke door genoemde Arie van der Steen zijn gebruikt tijdens hij lijdende was aan pokken (variolae), aan welke ziekte hij den 23 november 1872 is overleden. Overwegende dat het in het algemeen belang en ter voorkoming van meerdere verspreiding der smetstof noodzakelijk is de voormelde goederen te onteigenen en te vernietigen."
Bovenstaande wordt vervolgd door het besluit:
1. de na te melden goederen toebehorende aan Sara Maria Martij, weduwe Arie van der Steen, wonende te Vlissingen worden onteigend, te weten: een bed, drie dekens, vier kussens, twee beddelakens, een overtrek en een stroozak.
2. afschrift van dit besluit zal binnen tweemaal vier en twintig uren worden medegedeeld aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland en worden geplaatst in het gemeenteblad in de Vlissingsche Courant.
Cornelis Swalp, geboren in Vlissingen in 1835. Trouwt op 18-5-1863 met Adriana de Witte en na haar overlijden met Elizabeth Magdalena de Kok. Op 18-2-1876 koopt hij voor fl. 5000,- huis en erve Nieuwendijk H 84 van Johanna Dorleijn, de weduwe van Arij van der Steen. Swalp overleed op 20-2-1888. De weduwe Swalp-de Kok hertrouwt op 20-12-1888 met Arie Baggerman.

Gerard Jacobus Hajen, geboren in Nijmegen. Trouwt op 25-8-1910 met Elisabeth Schrekkenberg uit Gent. Zij overleed op 2-4-1939. Hajen zelf overleed in Ellewoutsdijk op 21-8-1944.

Zie ook

Externe links

Bronnen