Vlissingen Dronk

Herberg De Zevenster

 

Herberg De Zevenster

Vlissingse Rijweg
Groot-Abeele

 

Herberg (voor het gewone volk) De Zevenster of De Zeven Sterren stond op Groote Abeele, aan de Straatweg van Middelburg naar Vlissingen (gemerkt no. 69). Al in 1679 is er sprake van een huis op den Groote Abeele genaamd 'De Sevensterre". Of het toen al een herberg was, is niet bekend. In 1750 wordt in archiefstukken de naam Zevensterren genoemd als Gillis de Wijze er de herbergier is.

Geschiedenis

1679
Willem Jansen

Op 13 januari 1679 leent Willem Jansen tweehonderd gulden van Carel de Bart tegen een rente van 6 procent. Als onderpand geeft hij sijn huijs en erve op den Groote Abeelen, genaamd 'De Sevensterre'. Dit was gebruikelijk bij een geldlening of verkoop van een stuk land. Zodoende hield de verkoper het recht om bij foute van betaling het verkochte object via een openbare verkoping te gelde te brengen en de achterstallige schuld daarmee te vereffenen.

1683
Willem Joris

Op 2 november 1683 geeft Willem Joris (of Joriszoon) het huis De Sevensterren als onderpand. Het is niet bekend of het toen al een herberg was en tot wanneer deze Willem Joris de eigenaar is geweest. Vóór 1711 staat de herberg op naam van Willem Roose; mogelijk is dit dezelfde Willem Joriszoon Roose.

1711
Cornelis Joris Harpe

Omstreeks 1711 is Cornelis Joris Harpe de eigenaar.

1718
Gillis de Wijze

In 1718 komt De Sevensterre in bezit van Gillis de Wijze. Vermoedelijk is hij de eerste herbergier. Naast herbergier is hij tevens dijkgraaf van de Zuid Watering, het gebied in het zuid-oosten van Walcheren. Dit was goed te combineren daar er door de weeks niet veel gebeurde in de herberg.

1750
Jan Augustus

Na de dood van De Wijze is er sprake van dat de herberg op 7 maart 1750 door de erfgenamen wordt verkocht aan Jan Augustus. Mogelijk is deze verkoop niet doorgegaan, volgens registers van de Polder Walcheren staat de herberg nog tot 1772 op naam van de familie De Wijze.

1763
Adriaan Kosterman

In juni 1763 wordt de herberg in een advertentie in de Middelburgse Courant opnieuw te koop aangeboden, met de vermelding dat daar Adriaan Kosterman is overleden. (Overleden op 9-5-1763). Het is mogelijk dat deze Kosterman huurder is geweest.

1772
Daniel Gerrits

In 1772 staat de herberg op naam van Daniel Gerrits (of Gerritszoon). Over deze Gerrits is verder niets bekend.

1786
Adriaan Verton

In 1786 wordt Adriaan Verton de nieuwe eigenaar. Achter de herberg staat nu nog steeds een gemetselde regenbak met zijn naam ingegrift in het pleisterwerk. Op 23-2-1790 vindt een notariële overdracht plaats van de herberg tussen Verton en François Verhulst.

1790
Tannetje Moens en François Verhulst

Tannetje Moens koopt op 22-2-1790 De Zevenster van Verton. Ze neemt een schuldbrief -een soort hypotheekakte- bij Verton met haar huis in Ritthem als onderpand. Tannetje is sinds 17-9-1783 gehuwd François Verhulst. Zijn echtgenote wordt in documenten genoemd als herbergierster. Verhulst overleed op 23-5-1794. Het lijkt aannemelijk dat de weduwe de herberg alleen voortzet, in oktober 1798 staat ze geregistreerd als tapster. Bij haar overlijden op 8-12-1833 wordt ze genoemd als herbergierster en als partner van Joseph Menu.

1801
Tannetje Moens en Joseph Menu

Joseph Menu wordt in 1801 de nieuwe partner van Tannetje Moens. Hij runt de herberg van 1800 tot 1836. Op 15-3-1834 sluit hij een koopovereenkomst van een part in een huis en erve, voorheen een herberg met land. Het huis heeft de naam De Zeven Sterre 69 en staat op de Groote Abeelen. Het lijkt er op dat Menu na de dood van Tannetje Moens eigenaar wordt van de herberg. In 1836 verkoopt hij de zaak aan Pieter van Puffelen. In een advertentie dankt hij zijn geëerde begunstigers voor betoonde blijken van toegenegenheid die hij de afgelopen 36 jaar heeft ontvangen.

1836
Pieter van Puffelen

Pieter van Puffelen is tot 1836 huurkoetsier en stalhouder. Op 1 mei dat jaar wordt hij uitbater van herberg De Zevenster. Als hij op 22 maart 1840 overlijdt zet zijn weduwe Hendrica van Gilst de zaak voort. Pieter van Puffelen is 46 jaar geworden.

1840
Hendrica van Puffelen-van Gilst

Na het overlijden van Pieter van Puffelen vindt op 17 juni 1840 publieke verkoop plaats. De herberg wordt aangeboden als ruime huizing, koepel, schuur, stalling en erve, in wel onderhouden staat, uitmuntend ingerigt en gelegen voor het daarin sedert jaren uitgeoefend bedrijf en in het genot eener goede nering. Op 30 juni volgt verkoop van de inboedel. De nieuwe eigenaar wordt Cornelis de Keyzer. De weduwe Van Puffelen opent een eigen uitspanning, met de naam "De Nieuwe Zevensterren". Ze zal zes jaar later terugkeren.

1840
Cornelis de Keyzer

Bij De Keyzer worden net als eerder bij Menu geregeld muziekavonden gehouden, veel meer is er over hem niet bekend. Hij blijft herbergier tot 1843, in september dat jaar is de herberg te huur of onder voordeelige voorwaarden te koop. De Keyzer vertrekt naar Middelburg.

1843
Pieter de Cloedt en Pieter le Fèvre

Op 2 september 1843 vindt openbare verkoping plaats van de herberg, die op dat moment wordt bewoond door Cornelis de Keyzer. De nieuwe eigenaar wordt Pieter de Cloedt uit Middelburg. Hij verhuurt de herberg vervolgens aan Pieter le Fèvre , deze opent De Zeven Sterren op 2 november 1843. Ook hij adverteert voor muziek- en dansavonden in zijn uitspanning.

1846
Hendrica van Puffelen-van Gilst

In november 1846 keert eerdere eigenaresse Hendrica van Puffelen-van Gilst terug. Ze maakt bekend dat ze 'de uitspanning op Groote Abeele tot burger woningen heeft gesteld' en zich vestigt aan de overzijde, in de door haar vroeger bewoonde uitspanning 'De Zeven Sterren'. In juni 1852 verkoopt ze een deel van het huis aan Abraham Johannes Kreupeling. Het andere deel blijft haar eigendom.

1852
Johannes Abraham Kreupeling, W. de Kievit en P. van den Broeke

J.A. Kreupeling biedt de herberg in februari 1855 opnieuw te koop aan. Vermoedelijk is er geen geschikte koper gevonden want tot 1861 blijft Kreupeling eigenaar. Hij verhuurt de herberg dan aan W. de Kievit. Inmiddels heeft hij de naam van De Zevensterren veranderd in De Unie. De herberg wordt een uitspanning waar paarden en rijtuigen gestald kunnen worden en voorzien van een speeltuin. In augustus 1861 plaatst hij een advertentie waarin hij zijn vertrek aankondigt naar Koffiehuis De Eendragt op de Groote Markt in Vlissingen. Dit café is op 30 maart 1861 door hem geopend. Ook dit keer komt er geen geschikte koper.
Begin 1865 staat De Unie te huur of te koop. Inlichtingen kunnen verkregen worden bij Kreupeling op de Groote Markt in Vlissingen. Vreemd genoeg kondigt Kreupeling in mei 1865 aan dat hij op 19 mei terug zal keren in zijn vroegere uitspanning. In 1866 heeft hij de zaak verhuurd aan P. van den Broeke. In 1874 wordt hij eigenaar van die andere bekende uitspanning op Abeele: Bellevue (3).
Het verdere verloop van de geschiedenis hebben we opgenomen op de pagina van De Unie

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Herberg De Zevenster/foto's

Verhalen

Familieperikelen

Pieter van Puffelen plaatst in de Middelburgse Courant van 4 juni 1839 een advertentie met de volgende tekst:
"De ondergeteekende verzoekt op zijnen naam niets te borgen of af te geven aan den persoon van JAN van GILST, schoenmaker te Oostsouburg, alzoo hij voor geene betaling instaat". Groote Abeele, 3 junij 1839. P. van PUFFELEN

Op 15 juni volgt een reactie van Van Gilst:
"De ondergeteekende, ontwaard hebbende in de Middelburgsche Courant van de 4 Junij jl., no. 67, de advertentie van P. van PUFFELEN, om aan hem op diens naam niets af te geven of te borgen, twijfelt niet of ieder, die met gemelden Van Puffelen bekend is, zal aan die advertentie geenerlei waarde hechten; doch degenen, die denzelven niet kennen, 't zij bij naam of in persoon, mogen zich verzekerd houden, dat voornoemde Van Puffelen geen bevoegdheid had, om zoodanige eerbenemende advertentie te plaatsen, alzoo niemand binnen het Eiland Walcheren of in de Provincie Zeeland den ondergeteekende zal of kan te laste leggen, van iets op naam of ten nadeele van voornoemden P. van Puffelen te hebben gehaald of geborgd, daar, hetgeen door denzelven voor den ondergeteekende mogt betaald zijn, aan hem door zijne eigene zuster, de huisvrouw van P. van Puffelen, bevorens geschonken was, om haren ongelukkigen broeder aan een bestaan te helpen".
Oost- en Westsouburg, den 13 junij 1839. JAN van GILST

Geen herberg meer

Rond 1900 is er niet veel meer over van de uitspanning De Unie en wat eens 'een vermaarde herberg' was. Een deel van het complex was toen al in gebruik door het hoveniersbedrijf van Adriaan Lorier (het huidige nr. 24), in het andere deel (nu nr. 22) was nog wel een bescheiden café gevestigd. Vermoedelijk is het altijd een dubbele woning geweest, met een deel herberg en een woonhuis voor de herbergier. In 1923 wordt het gehele complex verkocht, en vestigt smid Boone zich in het linkerpand. De smederij bevond zich in de schuur naast het huis, ongeveer op dezelfde plek waar de huidige bewoner nog een schuur heeft. Tijdens de oorlog waren enkele Franse soldaten ingekwartierd in het huis bij de smederij.

Zevenster smederij Boone.jpg

In 1948 wordt Tinus Janse eigenaar van de voormalige smederij. Hij laat het oude historische pand in 1950 afbreken en er wordt een nieuw huis met schuur gebouwd. In verband met aanleg van een rondweg bij Abeele koopt de gemeente Vlissingen het pand in 1965 en verkoopt het weer in 2011 aan Ruben de Bree. Deze laat het grondig renoveren. Als herinnering geeft hij het huis de naam "Sevensterre" en zet de jaartallen 1679 en 1950 op de voorgevel.

Bijzonderheden

  • Op 3 december 1785 vindt in de herberg een grote verkoping plaats van het Hof Engelenburg; een vrij grote buitenplaats met een boerderij en veel land. Dit strekte zich uit vanaf de bebouwde kom van Abeele tot aan 'Het Ronde Putje' in Oost-Souburg.
  • In 1791 vindt opnieuw een openbare verkoping van een hofstede plaats in de herberg. Net als bij de eerdere verkopingen in 1771 en 1785 bracht dit een grote drukte op Abeele. Van heinde en ver komen er mensen op af, zowel aspirant kopers als nieuwsgierigen. Ook verkopers van etenswaren zoals IJelikmakers, taai-taai-koeken zoals nu nog in de Sinterklaastijd gegeten worden. Ook waren er zgn. kistjesmannen die allerlei snuisterijen en garen en band verkochten.
  • Joseph Menu, geboren in Condé 1772, komt oorspronkelijk uit Oostende. Staat in 1811 ingeschreven als inwoner van Oost-Souburg.
  • Pieter van Puffelen, geboren Middelburg 10-5-1794. Trouwt op 30-3-1815 met Catharina de Wijs (Vlissingen 4-9-1795 - Middelburg 18-3-1828). Na haar overlijden hertrouwt Pieter met Hendrica van Gilst. Hij overleed op 22-3-1840.
  • Hendrika van Gilst, geboren in Kortgene en daar op 73-jarige leeftijd overleden op 18-7-1864.
  • Pieter de Cloedt is houder van de Stadsleenbank. In 1851 koopt hij ook de panden tegenover de Zevensterren, waaronder [[Bellevue (3) en het huis ernaast (het huidige Huize Abeele).
  • Johannes Abraham Kreupeling is gehuwd met Dana Flora Antheunissen. In 1861 zit hij in Koffiehuis De Eendragt aan de Groote Markt en in 1874 is hij uitbater van Herberg Bellevue (3) op Abeele. Kreupeling overlijdt op 10 november 1875, op 61-jarige leeftijd, aan boord van het schip 'Bato'. Het overlijdensbericht van de weduwe wordt op 18 december geplaatst. Op 15 april 1899 overlijdt ze op 78-jarige leeftijd.

Zie ook

Externe links

http://www.fotositesouburg.nl/Souburgse-Courant/2015-05/index.html

Bronnen