Vlissingen Dronk

Tehuis voor Zeelieden

 

Tehuis voor Zeelieden

Beursplein 3
Vlissingen

 

Tehuis voor Zeelieden ofwel Het Zeemanshuis. Van 1893 tot 1897 gevestigd in de voormalige loodsensociëteit op Beursplein D 31, vanaf 1906 is dit Beursplein 3. Het huis dient onder meer voor de opvang van schipbreukelingen.

Geschiedenis

1893
P.E. Rijntjes

In 1893 krijgt de voormalige loodsensociëteit aan het Beursplein een nieuwe bestemming: Tehuis voor Zeelieden ofwel Het Zeemanshuis. Concierge is Pieter Eduard Rijntjes. Het tehuis heeft niet lang bestaan, in 1897 wordt het opgeheven. In maart dienen Meijer en Reuser nog een verzoek in om de vergunning op Beursplein D 31 te mogen voortzetten. Rijntjes is in januari datzelfde jaar overleden.

Foto's

Verhalen

  • Bericht uit de Middelburgse Courant van28-9-1893:

Naar men ons meldt zou dezer dagen in het Zeemanshuis te Vlissingen een som gelds, men spreekt van ruim 400 pd. st. vermist zijn. Veertien varensgezellen, waaronder uit Vlissingen, Middelburg en een uit Goes, zijn in arrest genomen. Bij de laatste deed de politie onderzoek, vond eenig geld en nam het in beslag, vandaar dat een sterk vermoeden tegen hem bestaat en hij gevankelijk naar Vlissingen is vervoerd. Hij ontving echter onlangs een erfenis en beweert dat daarvan het geld, dat door het postkantoor werd uitbetaald, afkomstig is.

  • Bericht uit de Middelburgse Courant van 11-12-1895:

Dat het zeemanshuis van zeer practisch nut is, bleek wel bij den dezer dagen plaats gehad hebbenden storm, toen in de omgeving enkele ongevallen met schepen plaats hadden. Van de Zora werden zondag in genoemd huis 14 manschappen opgenomen, waar hun alle mogelijke hulp werd verleend en zij ook voorzien werden van droge kleren.
De vorige week werd in dat huis aan 9 Zweden een verblijf geschonken. Een en ander vervulde natuurlijk de betrokken personen met groote erkentelijkeid.

Bijzonderheden

  • In maart 1895 wordt in Vlissingen een christelijke zangvereniging opgericht met de naam Halleluja. Het gemengd koor telt ongeveer 70 werkende leden, uitsluitend uit de arbeidende klasse. De vereniging heeft als doel om de zangkunst op bescheiden wijze te beoefenen. Het koor staat onder leiding van de heer H. de Graaf en houdt haar oefeningen in het bovenlokaal van het Zeemanshuis.
  • In maart 1897 komt er nog een verzoek van de Fa. Meijer Reuser & Co. om de vergunning te mogen voortzetten. Of deze ook is verleend is niet bekend. Het pand wordt in de zomer dat jaar afgebroken en herbouwd voor bewoning door makelaar B. Stofkoper.
  • Bericht uit de Vlissingse Courant van 11 juni 1897:

Het pand aan het Beursplein D 31 dat nu afgebroken en herbouwd zal worden, heeft in betrekkelijk korte tijd verschillende lotsverwisselingen ondergaan. Van ene burgersociëteit werd het een sociëteit voor de Belgische loodsen. Daarna werd het ingericht tot Zeemanshuis, welke nuttige stichting echter door gebrek aan ondersteuning een kwijnend leven leidde om tenslotte opgeheven te worden. In zijn nieuwe gedaante zal het tot woning en kantoor voor de makelaar, de heer B. Stofkoper, strekken.

  • Pieter Eduard Rijntjes is gehuwd met Catharina Lutmers. Hij overleed op 21-1-1897.

Zie ook

Externe links

Bronnen