Vlissingen Dronk

Privacybeleid

Privacy statement

Stichting Middelburg Dronk gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar websites. In dit privacy statement staat beschreven hoe Stichting Middelburg omgaat met deze verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan. Voor zover er voor het gebruik van deze dienst en/of website een aparte (gebruikers)overeenkomst met een andere organisaties of leverancier is of wordt afgesloten, gaan de bepalingen van die overeenkomst en de bijbehorende verwerkersovereenkomst vóór op de bepalingen van dit privacy statement.

1. Algemeen

Stichting Middelburg Dronk gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van deze website. De website verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van de website aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren. Middelburg Dronk verwerkt jouw persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen voor derden. Middelburg Dronk wordt ook geen “eigenaar" van de door verzamelde persoonsgegevens: je blijft volledige zeggenschap houden over de gegevens die je aan Middelburg Dronk verstrekt. Middelburg Dronk bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor Middelburg Dronk deze verzamelt of verwerkt. Middelburg Dronk neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht. Middelburg Dronk hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kun je sturen naar stichting@dronk.org.

2. Doeleinden gegevensverwerking

Middelburg Dronk verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of te informeren over de dienstverlening van haar websites en diensten. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor communicatie met en via websites of andere communicatiemiddelen over bijvoorbeeld de werking van deze website. Geanonimiseerde statistische gegevens worden door Middelburg Dronk verwerkt om inzicht te krijgen in het gebruik en de bereikbaarheid van de websites en diensten de stichting en de gegevens worden gebruikt om de door Middelburg Dronk ontwikkelde en beheerde websites te optimaliseren. Daarnaast verzamelt Middelburg Dronk persoonsgegevens met het volgende doel:

  • het beheer van de relatie tussen jou en Middelburg Dronk;
  • het op optimale en veilige wijze kunnen aanbieden van diensten van Middelburg Dronk aan jou;
  • management van de technische infrastructuur;
  • beantwoorden van vragen en klachten
  • verstrekken van inlichtingen en informatie aan jou;
  • het op anonieme basis uitvoeren van analyses van het gebruik van de website of dienst.

2. Persoonlijke gegevens website

Je kunt deze website anoniem raadplegen. Om de website te bewerken moet je wel een account aanmaken, maar dat kan desgewenst ook met een verzonnen naam. Het invullen van een mailadres en echte naam is optioneel. Op de wiki's zijn veel namen van personen te vinden, zoals oud-eigenaars en medewerkers van horecabedrijven, en de adressen die (ooit) bij een horecabedrijf hoorde. Als er een goede reden is om een naam te verwijderen uit de encyclopedie, dan kun je daartoe een verzoek indienen via stichting@dronk.org.

3. Beveiliging

Middelburg Dronk draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de privacywetgeving. Deze maatregelen verzekeren, met inachtneming van de stand van de techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau, zulks met inachtneming van de risico’s die het verwerken van Persoonsgegevens, en de aard daarvan, meebrengen. Middelburg Dronk heeft ten behoeve van de beveiliging van persoonsgegevens onder meer de volgende maatregelen getroffen of laten treffen, inclusief organisatorische controle daarop:

  • housing en technisch beheer wordt uitgevoerd door ISO-gecertificeerde partijen;
  • Stichting Middelburg Dronk maakt voor haar basis infrastructuur gebruik van een serverpark in Nederland, van TransIP
  • firewalls.

Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers of verwerkers van Stichting Middelburg Dronk die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens. Middelburg Dronk en de door haar ingeschakelde verwerkers nemen met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht.

4. Verstrekking aan derden

Middelburg Dronk verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in jouw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Middelburg Dronk kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van jou laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Middelburg Dronk onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht als opgenomen onder 3 in acht neemt. Met deze derden sluit Middelburg Dronk verwerkers)overeenkomsten om er zeker van te zijn dat de afspraken worden nagekomen.

5. Rechten gebruiker

Middelburg Dronk eerbiedigt de door de wet aan jouw toegekende privacyrechten. Je hebt – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw eigen persoonsgegevens. Ook kan je – in een aantal gevallen - het verzoek doen om ‘te worden vergeten’ in welk geval al je persoonsgegevens worden verwijderd. Verzoeken kunnen worden gezonden aan stichting@dronk.org. De webmaster zal, een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming in behandeling nemen. Je identiteit zal worden geverifieerd alvorens uitvoering wordt gegeven aan het verzoek. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van een gebruiker wordt door Middelburg Dronk binnen een termijn van 4 weken (schriftelijk) afgehandeld.

6. Wijzigingen

Middelburg Dronk behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling dit privacy statement te wijzigen. Versie mei 2018