Vlissingen Dronk

De Commerce

 

Du Commerce

Bellamykade 116
Vlissingen

 


Een eeuw lang staat Du Commerce naast Hotel Goes. Oorspronkelijk aan de Oude Haven A 116, later Bellamykade 116. Na het dempen van de haven wordt het Bellamypark 6.

Geschiedenis

1830
M.D. Peters en E. Peters-van Klaveren

De eerste berichten dateren uit 1830 als er een uitpakking plaatsvindt bij Peters in Hotel De Commerce aan de Oostzijde van de Oude Haven. In 1848, als Stadskoffiehuis De Beurs gesloten wordt, richt Peters enkele kamers van zijn hotel in als koffiehuis. Hij hoopt daarmee ook als koffiehuishouder hetzelfde vertrouwen te genieten als in de rol van logementhouder. Mattheus Daniel Peters overlijdt op 67-jarige leeftijd in augustus 1848. Peters is gehuwd met Elisabeth van Klaveren, zij zet de zaak voort. De weduwe overlijdt een half jaar later op 22 februari 1849. Het hotel wordt dan voortgezet door zoon Jan David Peters.

1848
Jan David Peters

Na het overlijden van het echtpaar Peters gaat het hotel over in handen van hun zoon Jan David Peters. Hij is sinds 1-11-1837 gehuwd met Johanna Jacoba Antheunissen. Hij overlijdt op 18 juli 1855, Johanna op 18 juni 1870.

1855
Jan Daniel Peters

De volgende Peters is Jan Daniel, zoon van Jan David. Getrouwd met Jozina Geertruida Reuse, in 1877 gescheiden. Overleden 16 februari 1911.

1878
G. Boogaart

In juli 1877 wordt Hotel Du Commerce verkocht. Per 1 januari 1878 wordt Gerard Boogaart de nieuwe eigenaar. Boogaart was eerder exploitant van De Zwaan in Souburg. (Zie verder onder Bijzonderheden)

1886
L.F.H. van Bakel

Op 16 februari 1886 verkoopt Boogaart Du Commerce aan L.F.H. van Bakel die vanaf 1 mei dat jaar het hotel 'op denzelfden voet' zal exploiteeren. Boogaart schrijft in voor het pachten van de buffetten van de beide stations (haven- en lokaalstation).

1895
G. Boogaart

In april 1895 wordt Du Commerce publiekelijk geveild. Hoogste inschrijver en koper is G. Boogaart. Voor het bedrag van fl. 16.501,- wordt hij de nieuwe eigenaar van het hotel. Tien jaar eerder was er ook een G. Boogaart, vermoedelijk dezelfde. Ook in april wordt hem vergunning verleend voor de verkoop van sterke drank in het klein voor het perceel Bellamykade H 116.

1895
C. van der Grient

Eigenaar van het Hotel en exploitatie lopen in deze tijd door elkaar. Een advertentie van 27 mei 1895 meldt C. van der Grient (eigenaar van Hotel Goes) dat hij vanaf nu het opnieuw gerestaureerde, van ouds bekende eerste rangs hotel Du Commerce, zal exploiteren. Wellicht blijft G. Boogaart de echte eigenaar en heeft hij Van der Grient aangesteld als exploitant.

1896
Ferdinand Meijer en Adriana Maria Meijer-Steenhagen

In een advertentie uit 16 september 1896 meldt G. Boogaart dat hij zijn "affaire", zijnde het 1e rang hotel café restaurant Du Commerce heeft overgedaan aan den heer F. Meijer. In 1906 wordt het hotel opnieuw gerestaureerd en in november door Meijer heropend. Meijer, gehuwd met Adriana Maria Steenhagen, overlijdt op 53-jarige leeftijd, op 19 januari 1911. Tot 1916 plaatst de weduwe Meijer nog diverse advertenties, daarna wordt niets meer van haar vernomen.

1916
Onbekend

Tot 1926 wordt er in advertenties personeel gevraagd, nergens wordt echter de naam van een eigenaar of exploitant genoemd. Op 10 februari vindt i.v.m. opheffing van het hotel een veiling plaats van de gehele hotelinventaris. Het pand wordt verbouwd tot winkel, in november opent Hiegenlich er een meubelzaak.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Du Commerce/foto's

Verhalen

In Du Commerce logeerden vaak voorname gasten. Een berichtje uit de Vlissingse Courant van 4 september 1889 meldt:
In het 'Hotel du Commerce' waren sedert jl. vrijdagavond afgestapt, Lady Mackenzie met zonen en een koerier uit Schotland, welk reisgezelschap zondagavond per mailboot te 10 1/2 uren naar Engeland zijn doorgereisd. Bovengenoemde dame en kinderen behoren tot het huisgezin van Dr. Mozes Mackenzie, die door de behandeling der keelziekte van Keizer Friedrich vermaardheid heeft gekregen.
Dezelfde zondag werd bij gelegenheid van een rijtoer van Domburg door de Prins en Prinses van Aremberg een bezoek aan onze stad gebracht. Na bezichtiging der merkwaardigheden onzer stad, werd door de Prins en de Prinses het diner gebruikt in het 'Hotel du Commerce' op de Bellamykade alhier. De vorstelijke personen roemden zeer de ligging onzer stad en waren met de bediening in het hotel ten hoogste tevreden.

Bijzonderheden

Gerard Boogaart

  • Bericht in de Vlissingse Courant 15-10-1876:
    "wordt voorgelezen eene missive van den controleur der belastingen, waarin deze met inzending van een proces-verbaal van bekeuring, opgemaakt contra G. Boogaart, restaurateur der beide spoorwegstations alhier, wegens ongedekten vervoer van gedistilleerd, het hoogst wenschelijk verklaart, dat de voor de tweede maal op fraude betrapte, zoo zwaar mogelijk worde gestraft. Hierbij te kennen gevende dat de bekeurders recht hebben op de premie à 0,10 de liter, en alzoo fl. 2,10 bedragende -en met bijzonderen lof melding maakt van den vérificateur J. de Haas die, zoo in deze als in de vorige aanhaling tegen Boogaart zich vele moeite heeft gegeven de fraude te constateeren, weshalve hij dien ambtenaar aanbeveelt voor eene buitengewoone beloning. Dientengevolge stellen B & W voor, genoemden ambtenaar eene beloning van fl. 25,- toe te kennen voor buitengewonen dienstijver".
  • Getrouwd met E.P. van der Est
  • Wordt in 1878 eigenaar van Du Commerce
  • In november 1886 schrijft hij in voor de pacht van beide treinstations
  • December 1886 wordt hij exploitant van het koffiehuis bij het Badhuis, in 1889 pacht hij ook de bediening van de zeebaden (v/h J. van de Vrie). Ook van 1891 tot 1897 is hij pachter van het Badhuis.
  • Neemt in april 1887 in Middelburg de slijterij over van P.J. Fiegen
  • In augustus 1898 wordt Boogaart één van de exploitanten van Hotel Du Commerce in Middelburg
  • Overleden 10 november 1904, hij is 68 jaar oud geworden

Zie ook

Externe links

Bronnen