Vlissingen Dronk

Het Vereenigingsgebouw

 

Het Vereenigingsgebouw

Rommelkade K 40
Vlissingen

 

Het pand waar tussen 1898 en 1901 'Het Vereenigingsgebouw' is gehuisvest dateert uit 1625. Het kapitale herenhuis wordt in maart 1896 voor fl. 12.211,- gekocht door Cornelis Jacobus Rekkers, een winkelier/slijter uit Middelburg. Op dat moment is het in gebruik bij de Sociëteit Unitas. In 1898 wordt het gebouw uitgebreid met een nieuwe concert- en toneelzaal. Eind augustus vindt de officiële opening plaats. Behalve schouwburg is Het Vereenigingsgebouw ook de ontmoetingsplaats voor De Werkliedenvereeniging De Schelde. Zij hebben in mei 1898 een vergunning voor verkoop van sterke drank in 't klein aangevraagd. Op zondag 16 oktober vindt in de schouwburgzaal de eerste voorstelling plaats, dit is het begin van wat later Het Concertgebouw zal worden. Rommelkade K 40 wordt na in 1906 omgenummerd in Emmastraat 10.

Geschiedenis

1898
G. ter Meer

George ter Meer is van 1898 tot 1901 exploitant van het Vereenigingsgebouw. Daarna vertrekt hij naar Het Wiener Café, waar hij in 1902 failliet gaat.

1901
Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen

In maart 1899 vindt een koopovereenkomst plaats tussen Pieter van Beers en Gaspard Lambertus Petrus Florschütz, directeur van de Maatschappij tot Expoitatie van Onroerende Goederen. In april 1901 verzoekt de M.E.O.G. de vergunning van Rommelkade 40 te mogen voortzetten. Mogelijk heeft de Mij. na het vertrek van Ter Meer de exploitatie tijdelijk overgenomen.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Het Vereenigingsgebouw/foto's

Verhalen

Opening

Het waren er velen, wien maandagavond in het nieuwe vereenigingsgebouw, bij de officiële opening daarvan genoodigd, door den president der Werkliedenvereniging De Schelde, den heer W. Geelhoed, een hartelijk welkom werd toegeroepen. We zagen den burgemeester, den secretaris en leden van den raad, mitsgaders den commissaris van politie, leden van het bestuur van 'Eigen Hulp' en alles wat zoo maar op iets van een lid van eene of andere corporatie geleek.
Na er op gewezen te hebben hoeveel moeite het soms kostte om een geschikt lokaal tot vergaderen te verkrijgen; hoe de eene na de andere poging daartoe mislukte; welk een voldoening het schonk eindelijk, met steun van velen en met medewerking der eigenaren van het te openen gebouw, eene uitmuntende gelegenheid tot samenkomen gevonden te hebben, gaf de heer Geelhoed het woord aan den burgemeester, den heer jhr mr Van Doorn van Koudekerke, die verklaarde met genoegen te voldoen aan de uitnoodiging tot opening van dit gebouw. Hij wenschte de groote werkliedenvereniging geluk met de stichting van een eigen lokaal. Hetgeen hij in het gebouw gezien had, overtrof zijne verwachtingen. Hij bracht hulde aan den bouwmeester, die z.i. den dank van Vlissing's ingezetenen verdiende; prees de schildering van 't geheel zeer; uitte zijn beste wenschen voor den bloei der vereeniging en verklaarde dit gebouw, wat moge zijn een huis dat veel en velen vereenigt, voor geopend.
Muziek en zang en eene aardige, niet te uitvoerige tooneelvoorstelling door leden der werkliedenvereeniging, hielpen mee om menigeen in prettige stemming te brengen.
Door hulde te brengen aan den ondernemingsgeest der heeren P. van Beers en G.L.P. Florschütz, doet men lang geen onnodig iets. Ze hebben van het gebouw, in welks benedenzalen vroeger de leden van Unitas samenkwamen, werkelijk iets grootsch gemaakt. Het Vereenigingsgebouw -die naam prijkt op den gevel- bevat een koffiekamer; daarachter een billartzaal en naast de laatste een kamer voor de kleeren. Eene breede gang, waartoe in de Baljuwstraat toegang wordt verleend, scheidt het oude van het nieuwe gedeelte. Dat bijgebouwde is een zeer ruime goed geventileerde en verlichte zaal, die, 22 m. lang, 12 m. breed en 7 m. hoog, een ruim buffet heeft, en, behalve de hoofddeur, voorzien is van zeven naar buiten openslaande deuren, waardoor men, zoo noodig, de straat of den tuin kan bereiken.
Op het 7,5 m. diepe en 12 m. breede tooneel dat, evenals de daaronder gelegen ruimte -waar de kleedkamers zich bevinden- 2 uitgangen heeft, kan men beschikken over 7 gemakkelijk te behandelen achterdoeken en 36 coulissen, alles fraai geschilderd door den heer Baels alhier. Deze laatste zijn op vernuftige wijze geplaatst; men kan, door ze te verschuiven, de ruimte vergrooten of kleiner maken, en door er even tegen te duwen, is in een ommezien een kamer in orde gebracht.

Bijzonderheden

  • De nieuwe concert- en toneelzaal wordt 31 meter lang en 12 meter breed, met aan weerszijden ramen en deuren. Achter het bestaande gebouw in de Baljuwstraat wordt een vestibule gebouwd. Vergaderingen en sociëteit vinden plaats in het voorste deel, concerten en uitvoeringen in het achterste gedeelte. De zalen zijn afgescheiden, maar staan wel met elkaar in verbinding.
  • Cornelis Jacobus Rekkers, geboren in Vlissingen op 8-10-1847. Gehuwd op 17-6-1874 met Maria Cornelia Rottier. Op dat moment is hij vuurstoker van beroep. Van 1879 tot 1894 is hij woonachtig op Walstraat H 222 (later nr. 21), hier heeft hij een slijterij. In april 1894 verhuist het echtpaar naar Middelburg. In februari 1895 biedt hij Café But aan de Joost de Moorstraat te huur aan. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Rekkers zelf in Middelburg en bij W.N. Rottier aan de Rommelkade.
  • George ter Meer, gehuwd met Petronella Margaretha Maria van Kalker. Neemt op 1-6-1901 het Wiener Café over van L.P. Vermeesch en wordt in september 1902 failliet verklaard.

Zie ook

Externe links

Bronnen