Vlissingen Dronk

Metropole (2)

 

Metropole (2)

Walstraat 68
Vlissingen

 


Metropole was oorspronkelijk een café op de hoek van Walstraat en Wagenaarstraat met nummer I 182. Ook wordt Kleine Markt genoemd in advertenties. Voordat J.F.M. Hoornaert in oktober 1900 in Metropole begint, is E.P. Buttner kort eigenaar van het pand. Hij koopt het in september 1899, kort na zijn dood in juli 1900 wordt het verkocht. In de jaren vijftig is Metropole verplaatst naar Walstraat 35, het huidige Hoppit.

Geschiedenis

1900
J.F.M. Hoornaert

In 1900, op 27 oktober, opent de Belg J.F.M. Hoornaert het café-restaurant Metropole op de hoek van Walstraat en Wagenaarstraat. Tot die tijd was hij beheerder van de Belgische Loodsensociëteit. Het prachtige gebouw wordt in maart 1906 door brand verwoest en het café krijgt dan tijdelijk onderdak in de koffiekamer van het Concertgebouw. Het pand wordt herbouwd en juli weer heropend. Hoornaert overlijdt in 1909.

1909
M.A.G. Hoornaert-van der Burg

Na het overlijden van Hoornaert in 1909 zet de weduwe het bedrijf voort tot 1911.

1911
H.A. Stilting en A.P. Stilting-Leeuwenburg

Hermanus Albertus Stilting is de opvolger van de weduwe Hoornaert. Na het overlijden van Stilting op 5 maart 1914 meldt zijn weduwe dat zij de zaak op dezelfde voet zal voortzetten. In de Vlissingse Courant van 20 maart verschijnt een advertentie met de tekst allen die nog gelden te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de heer H.A. Stilting, worden beleefd verzocht deze zo spoedig mogelijk in te dienen. Op 23 maart eenzelfde oproep, maar nu betreft Mej. de Weduwe Stilting. Beide advertenties zijn ondertekend door A.J. Quack, de nieuwe uitbater van Metropole. De weduwe Alida Petronella Stilting-Leeuwenburg overleed in augustus 1920, ze werd slechts 46 jaar.

1914
A.J. Quack

Vermoedelijk is Quack slechts kort zaakwaarnemer geweest en gaat ook de weduwe Stilting niet verder met Metropole. Per 1 april neemt P.J. Haaze het bedrijf over.

1914
P.J. Haaze

Petrus Johannes Haaze wordt de nieuwe eigenaar. Al na een maand worden bij proces-verbaal diverse goederen in beslag genomen en ten laste van Haaze 'om contant geld verkocht'.

1918
J.H.G. Haaze

Julianus Henricus Guillelmus Haaze vraagt in 1918 'vergunning voor verkoop van sterke drank op de locatie Walstraat 68. Per 1 mei 1919 adverteert hij met vergunning. Eigenaar is dan Hoornaert jr. Jules Haaze runt het café tot 1921, dan wordt het te huur aangeboden.

1921
J. de Mooij

J. de Mooij (of de Mooy) wordt de volgende uitbater van Metropole. Hij was voorheen exploitant van Sociëteit Wilhelmina aan de Kleine Markt.

1929
G.A. van Druten

Na een restauratie van het café wordt Metropole op 4 mei 1929 heropend door G.A. van Druten. Hij plaatst een electrische dynamische Edison-weergever en een Edison luidspreker. Van Druten blijft er 2 jaar, in mei 1931 is het pand weer te huur.

1931
F.L.A. Verhulst

In deze periode is F.L.A. Verhulst de eigenaar. Hij komt uit Britannia (2) aan de Dokkade. De locatie is dan tevens het clublokaal van de voetbalvereniging Vlissingen. Verhulst vertrekt in 1937 naar Universel op de Nieuwendijk. Na 1937 is het onduidelijk of er nog opvolgers zijn geweest, wel is bekend dat in 1939 schoenenzaak Van Haren in het pand werd gevestigd. Na de oorlog is Metropole verplaatst naar Walstraat 35, voor meer informatie zie Metropole.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Metropole (2)/foto's

Verhalen

Brand

In de nacht van zaterdag op zondag 5 maart 1906 ontstond brand in de bovenwoning van Café Metropole van de heer Hoornaert, bewoond door twee officieren alhier in garnizoen liggend. Hoornaert, die zich juist ter ruste had begeven, werd geroepen door één der officieren wiens kachel vlam had gevat. Toen hij ter plaatse ging kijken hadden de vlammen reeds zoveel voedsel gevonden dat het hem niet lukte deze te blussen, trouwens hij had niet genoegzaam water bij de hand. De brand was dadelijk zo in omvang toegenomen dat geen der zich op de bovenwoning bevindende personen tijd had om zich te kleden en dus als 't ware in nachtgewaad de vlucht moest nemen, terwijl eveneens de gelegenheid ontbrak iets te kunnen redden, want in een ogenblik stond het gehele bovenhuis in laaie. Dadelijk werd de brandweer gealarmeerd, doch hoewel deze spoedig ter plaatse was duurde het nog geruime tijd alvorens men de strijd tegen het vernielend element kon aanvangen. Aan alle kanten van het aangetaste perceel knetterde het vuur en op dat ogenblik was het gevaar voor de belendende huizen niet gering. Vooral de naast het café gelegen woning dreigde een prooi der vlammen te worden. Gelukkig mocht de brandweer er in slagen dit gebouw te behouden door daarin massa's water te werpen.
De brand zelf leverde een prachtig gezicht op, vooral toen de vlammen de toren van de Metropole bereikt hadden. Doch juist dat de vlammen ook daarheen hun weg hadden gekregen maakte de taak voor de brandweer werkelijk hoogst gevaarlijk. Immers elk ogenblik kon men verwachten dat deze toren naar beneden zou storten en op de straat terecht komen. Gelukkig vielen de overblijfselen van de toren in de vuurpoel zelf. Toen nam het vuur weer in hevigheid toe, doch kon de brandweer gemakkelijker haar stralen richten. Voortdurend werd van alle kanten het water in de vlammen gespoten en zag men, na ongeveer een uur hiermede te zijn voortgegaan, dat men de brand onder de knie had. Echter werd het nodig geacht de muren aan de straatzijde, die telkens dreigden in te storten, naar beneden te halen, wat onder toezicht der bouwpolitie geschiedde.
Het was intussen reeds half vier in de morgen geworden en nog maar steeds moest het blussingswerk worden voortgezet. Toen de muren waren omvergehaald kon men eerst duidelijk zien dat het gehele gebouw was uitgebrand. Want door de verstikkende rook was het ook niet mogelijk geweest uit het benedenhuis iets te redden. Het prachtig orchestrion dat in het café stond en een waarde had van fl. 3500,- is ook geheel verloren.
Hoewel het huis zowel als de inboedel waren verzekerd, is de schade natuurlijk zeer groot voor de heer Hoornaert, daar er wel enige maanden zullen verlopen alvorens het gebouw opnieuw is opgetrokken.
De beide officieren die niets hebben kunnen redden, hebben door de brand heel wat verloren dat voor hen van grote waarde was. Aan enkele nabijgelegen huizen werd eveneens heel wat schade berokkend. Verschillende autoriteiten, w.o. de burgemeester, werden bij de brand opgemerkt en dat een overtalrijk publiek tot laat in de nacht tegenwoordig was laat zich wel begrijpen. Het publiek had vanaf de Kleine Markt volop gelegenheid om het schouwspel gade te slaan, terwijl de politie er zorg voor droeg dat de nieuwsgierigen op een behoorlijke afstand werden gehouden teneinde de toch reeds verre van gemakkelijke taak der brandweer niet te bemoeilijken. Het terrein was de volgende ochtend geheel door een schutting afgesloten. Gedurende de gehele dag kwamen honderden een kijkje nemen, onder wie zeer velen uit Middelburg, natuurlijk druk de ramp bediscussieerende. De zaak van de heer Hoornaert zal in de koffiekamer van het Concertgebouw worden voortgezet.
De restauratie van het pand wordt uitgevoerd door het bedrijf Kievit & Caljé. De eerste steen wordt gelegd op 4 mei en op 7 juli gaat Metropole weer open.

Diner voor 1 gulden

De uitbaters van Metropole richtten zich op bezoek van wielrijders door diners te serveren voor de prijs van slechts 1 gulden.
In het restaurant van Metropole kwamen voornamelijk Belgische loodsen. Slager Bollen van Zwienen in de Sint Jacobsstraat leverde vlees voor de Belgische kotters. De afrekening vond plaats in Metropole.

Bijzonderheden

  • Joannes Franciscus Maria Hoornaert, geboren in Sint Niklaas België. Gehuwd met Marie Antonia Gerarda van der Burg. Overleden op 6-8-1909 in Ginneken en Bavel. De weduwe overleed in Vlissingen op 26-3-1912.
  • Hermanus Albertus Stilting, geboren in Deventer. Gehuwd met Alida Pieternella Leeuwenburg. Overleden in Vlissingen op 5-3-1914, de weduwe overleed op 12-8-1920 in Vrijenban.
  • Berichtje uit juni 1916: In café Metropole van P.J. Haaze in de Walstraat zijn een drietal fraaie schilderstukken aan de wand gehangen, vervaardigd door onze stadgenoot de heer P. Mos. Zij stellen voor een gezicht op oud en nieuw Vlissingen, terwijl het middelste stuk een oud-Holland tafereel voorstelt, nl. een gezelschap kaartspelers.
  • Petrus Johannes Haaze (24-7-1882) is een zoon van Wilhelmus Johannes Haaze en Paulina Angelica de Vriendt (zie Stad Gent (2) en Concordia (2). Haaze is van 1915 tot 1931 ook eigenaar van Monopole aan de Nieuwendijk. In 1931 gaat hij failliet.
  • Julianus Henricus Guillelmus Haaze (Gent 03-05-1873), zoon van Wilhelmus Johannes Haaze en Francisca Xaveria de Vlaeminck. Trouwt met en scheidt van E. Fens. Hertrouwt op 11-02-1916 met Cornelia van der Straate. In 1926 is hij opnieuw gescheiden. Jules Haaze overleed (als varensgezel) op 23-08-1927.
  • Jacobus de Mooij, geboren in Steenbergen. Op 25-4-1888 in Vlissingen gehuwd met Maria Julia Ceulemans. Er is een familieband met Cornelis Baan uit café Rotterdam, zoon Antonij Franciscus de Mooij is getrouwd met Margaretha Cornelia, de dochter van Baan. De Mooij overleed op 14-5-1940.
  • Frans Leunis Adrianus Verhulst, geboren 22 augustus 1900 als zoon van tapper Lourus Verhulst uit de Middelburgse Schuiffelstraat. Trouwt op 27 mei 1927 met Maria Philipse (overl. 10-3-1975). Start zijn Vlissingse horecacarrière in februari 1927 in Britannia (2) aan het Droogdok. In 1931 neemt hij Metropole (2) in de Walstraat over en in 1937 wordt hij eigenaar van Universel aan de Nieuwendijk. Hier gaat hij tot 1964 verder onder zijn eigen naam met Café Verhulst.

Zie ook

Externe links

Bronnen