Vlissingen Dronk

De Oude Vriendschap

 

De Oude Vriendschap

Breestraat 6
Vlissingen

 

Koffiehuis annex Schouwburgzaal op de Groote Markt, ook wel Koorenmarkt wat later Breestraat werd. Heeft ruim 100 jaar bestaan!

Geschiedenis

tot 1827
A. Hendriks

De Oude Vriendschap is één van de oudste horecagelegenheden die we tot nu toe hebben gevonden. De eerste gegevens dateren uit 1827 als A. Hendriks er eigenaar is. In een advertentie in de krant van 12 september 1827 maakt hij "aan zijne Stad en Landgenooten bekend dat hij met 1 november aanstaande zijn Koffijhuis zal overgeven aan den heer J. Potwijn alhier, welke in het genomede Koffijhuis de affaire zal blijven continueren".

1827
J. Potwijn

Aansluitend in de advertentie van Hendriks maakt J. Potwijn "aan zijn geëerde Stad- en Landgenooten bekend dat het Koffijhuis De Oude Vriendschap door hem, met 1e november aanstaande, zal worden aanvaard, en dat hij zoo door doelmatige verfraaiing en verbetering van het Lokaal, als door eene exacte en civiele bediening, zich het vereerend vertrouwen van zijne begunstigers zal waardig maken". En toegevoegd wordt: "Bij denzelven is een extra schoon en met nieuw Laken voorzien BILJART van stonden aan te koop". Potwijn zat hiervoor in Koffiehuis l'Union (2) aan de Groote Markt.

1837
Jan David Peters

Jan David Peters neemt het koffiehuis in november 1837 over van Jan Potwijn. Hij is dan net getrouwd met Johanna Antheunissen. Jan David is de zoon van M. D. Peters, eigenaar van De Commerce aan de Bellamykade. In 1839 staat De Oude Vriendschap te huur.

1839
J.L. Queré

J.L. Queré, eigenaar van De Prinsentuin is korte tijd exploitant van De Oude Vriendschap. Zijn naam wordt genoemd in een advertentie van 14 maart 1840. Hierin wordt een harmonie-concert in De Prinsentuin aangekondigd, de kaarten zijn verkrijgbaar bij Queré in De Oude Vriendschap.

1840
J.R.M. Steyn

Op 18 mei 1840 maakt J.R.M. Steyn zijn intrede in De Oude Vriendschap als volgt bekend: De ondergetekende maakt aan het geëerde Publiek bekend dat hij bewoner is geworden van het Koffijhuis De Oude Vriendschap te Vlissingen en recommandeert zich in de gunst van het Publiek". Maar op 12 december 1940 wordt Het Koffijhuis ter overname aangeboden.

1840
M. van Vlaanderen

Over M. van Vlaanderen is niets te vinden. In de periode 1840 tot 1843 komt zijn naam slechts een keer voor in de krantenartikelen, omdat hij een biljart te koop aanbiedt in De Oude Vriendschap. Niet helemaal duidelijk of hij in deze jaren de eigenaar is geweest. Ook in 1840 duikt de naam J.L. Queré op bij De Oude Vriendschap.

1843
J.B. Kuijpers

Op 5 december 1843 opent J.B. Kuijpers De Oude Vriendschap. In de Middelburgse Courant maakt hij hier melding van en "dat hij zijn Lokaal heeft ingerigt tot het doen houden van openbare Verkoopingen". Hij blijft eigenaar tot zijn overlijden op 18 februari 1875 en wordt opgevolgd door zijn zoon.

1875
J.B. Kuijpers jr.

Na het overlijden van Kuijpers in 1875 neemt zijn zoon, J.B. Kuijpers jr., het koffiehuis over van zijn vader. Deze junior heeft ook een bierhal in de Oude Kerkstraat in Middelburg. Hij overlijdt op 26 januari 1894. Zijn opvolger wordt W. Stofkoper.

1894
W. Stofkoper

Op 31 maart 1894 neemt W. Stofkoper De Oude Vriendschap over van J.B. Kuijpers. Stofkoper is in deze tijd tevens exploitant van het Concertgebouw. In maart 1895 krijgt hij een vergunning voor 'het oprichten van een inrichting voor het schieten met losse flobertgeweren' in de tuin van zijn café. Hij overlijdt in 1907 door bloedvergiftiging, kort nadat zijn zoon door een val in het Concertgebouw is overleden. Zijn opvolger wordt H. Buning.

1908
H. Buning

Buning wordt de opvolger van de overleden W. Stofkoper. Buning blijft tot 1916 eigenaar van De Oude Vriendschap, wat inmiddels niet meer als Koffijhuis bekend staat, maar voornamelijk als schouwburg en concertzaal. In maart van dat jaar verkoopt hij de gehele inboedel, zegt al zijn lidmaatschappen op en vertrekt naar Biggekerke. In Valkenisse opent hij Café-Restaurant 'Duinoord'. Begin 1917 keert hij terug in Vlissingen, op het adres Hobeinstraat 55. Op 9 juli 1917 opent Buning een nieuw café-restaurant 'in het Bellamypark', oftewel op Smallekade 15.

1916
W.F. Harsveld

Harsveld is de opvolger van Buning. Hij komt uit 't Centrum in de Walstraat en was eerder uitbater van Bellamy (2) aan de Koningsweg. In 1925 verzoekt hij openstaande nota's te sturen naar Willem Beukelsznstraat 62b Rotterdam.

1925
M. van Dijke

In 1925 wordt M. van Dijke voor de volgende twee jaar de nieuwe uitbater van De Oude Vriendschap. Op 1 april 1927 draagt hij de zaak over aan H.H.A. Wöhler.

1927
H.H.A. Wöhler

Het verblijf van H.H.A. Wöhler is van korte duur. Hij vertrekt in mei 1928 naar Flora aan Lange Noordstraat C20 in Middelburg. Zijn opvolger is A. Ots.

1928
A. Ots

Alphonsius Ots, exploitant van het Concertgebouw is vanaf 1928 ook de uitbater van De Oude Vriendschap. Vijf jaar later wordt de schouwburg- en concertzaal gesloten en op 20 februari 1935 publiek verkocht.

1935
H.J. Hoogardie en A.T.J. Hoogardie-van de Velde

Het echtpaar Hoogardie-van de Velde, eigenaar van De Beurs heropent De Oude Vriendschap. Inmiddels is het deel van de Groote Markt en de Koorenmarkt veranderd in de Breestraat. In maart 1937 laten zij de foyer vernieuwen en in de zomer van dat jaar wordt Hoogardie exploitant van Badpaviljoen Juliana en de Strandgalerij.

1938
C.J. van Liere

In een berichtje in de Vlissingse Courant van 20 januari 1938 wordt melding gemaakt van de komst van C.J. van Liere. Deze Van Liere heeft twee jaar eerder Alhambra overgenomen van de familie Smits. Na 1940 is er niets meer bekend over De Oude Vriendschap.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op De Oude Vriendschap/foto's

Verhalen

De C.J.M.V.-Bazaar

De C.J.M.V.-bazaar die op 7, 8, 9 en 10 april gehouden werd ten bate van het CJMV Verenigingsgebouw en het aflossen van de daarop rustende schuld, heeft zich in een bijzonder grote belangstelling mogen verheugen. Het is dan ook niet te verwonderen, dat na aftrek van de gemaakte onkosten nog een aardig sommetje voor het beoogde doel overgeschoten is. De netto-opbrengst bedraagt namelijk fl. 1.566,00, een bedrag dat gezien de lage prijzen voor attracties en consumpties, bijzonder hoog genoemd mag worden. Wij zijn dan ook alle bezoeksters en bezoekers zeer dankbaar voor de vele dubbeltjes die zij op de bazaar hebben laten rollen.
Doch niet alleen de bezoekers zijn wij dank verschuldigd: allen die op welke wijze ook tot het welslagen van de bazaar hebben meegewerkt, betuigen wij hierbij onze oprechte dank! Wij denken hier in het bijzonder aan degenen die door het schenken van geld of goederen ons werk steunden; aan hen, die door medewerking op de bazaar-avonden of op 'de bonte avond' zich verdienstelijk hebben gemaakt; aan de personen die geheel belangeloos de aardappelen voor onze patat-friteskraam schilden; aan de exploitant van De Oude Vriendschap, wie geen moeite teveel was om ons van dienst te kunnen zijn; aan....maar laten wij eindigen met het opsommen van al de mensen die ons zo buitengewoon ter wille zijn geweest! Laat dit voldoende zijn, nl. dat ieder die op enigerlei wijze heeft meegewerkt, van onze oprechte dank verzekerd kan zijn!
Als eenmaal de tijd aangebroken zal zijn dat de C.J.M.V.-ers het vernieuwde interieur van hun gebouw zullen aanschouwen, zullen zij steeds opnieuw herinnerd worden aan de prettige dagen van 7-10 april waarop zij van zoveel zijden een warme sympathie en spontane medewerking voor hun werk hebben mogen ervaren!
HET C.J.M.V.-BAZAARCOMITË
Uit: Vlissingse Courant 23 april 1937

Vechtpartij

Bericht uit de Vlissingse Courant 19 april 1937:
Zaterdagavond werd de assistentie van de politie ingeroepen in 'De Oude Vriendschap', daar tussen enige bezoekers onenigheid was ontstaan. Toen de politie deze personen uit het gebouw verwijderde, gaf een van hen een rechercheur van politie daarbij opzettelijk enige trappen tegen de borst. De man is meegenomen naar het politiebureau waar proces-verbaal tegen hem is opgemaakt. Na verhoor kon hij huiswaarts keren.

Bijzonderheden

  • In De Oude Vriendschap vonden veelvuldig openbare verkoopingen plaats door de dienstdoende notarissen. Ook worden er bals gehouden en concerten gegeven.
    Van 18 tot 29 augustus 1905 is er een huisvlijt-tentoonstelling.
  • In mei 1935 wordt De Oude Vriendschap 'bijgeschreven in de locale gids van het Rijkstelefoonnet' onder nummer 538.
  • Jan Potwijn heet eigenlijk Jean Poitevin en is afkomstig uit Bordeaux. In de tijd van Potwijn zijn er veel Franse ex-soldaten die in Vlissingen en omstreken een herberg bestieren. Hun namen worden in de loop der jaren verbasterd en vernederlandst. Potwijn bezit in 1832 te Vlissingen een pand aan de Grote Markt (kadaster: E.739), dit is het vijfde pand vanaf de hoek Bellamypark. Het is een flink pand, belastbaar voor een voor die tijd fors bedrag ad 223,90 gulden - waarschijnlijk deed het ook dienst als logement. Potwijn overleed op 8 september 1845.
  • Johannes Bastianus Kuijpers, trouwt op 19-10-1836 met Pieternella Catharina van den Bergen en wordt daarmee eigenaar van Logement De Stad Goes (Hotel Goes). Opent in 1843 Koffiehuis De Oude Vriendschap. Overleden op 69-jarige leeftijd in Vlissingen op 16-2-1875.
  • Willem Stofkoper, geboren 8-5-1852 in Vlissingen. Gehuwd op 24-7-1884 met Johanna Maria van Kleeff. Is van 1906 tot 1907 tevens exploitant van Het Concertgebouw. Was voor zijn komst naar Vlissingen cuisinier in Restauratie De Zeven Sterren in Rotterdam. Stofkoper overleed op 31-10-1907 door bloedvergiftiging.
  • Willem Frederik Harsveld, gehuwd met Maria Elisabeth Keersemaker. Was in de periode 1911 tot 1917 eigenaar van Café Bellamy (2) aan de Koningsweg. Na 't Centrum in de Walstraat gaat hij naar De Oude Vriendschap op de Groote Markt. In de periode 1903 tot 1906 staat hij geregistreerd als hofmeester.
  • Alphonsius Ots (Putten 11-3-1896) is op 3-2-1916 gehuwd met Petronella Maria Verbeek (Woensdrecht 10-10-1897). Ze krijgen twee kinderen, Johannes Arnoldus (10-1-1917) en Elisabeth Constantia (23-10-1918). In juli 1921 komt ook dit gezin uit Rotterdam naar Vlissingen, op het adres Breestraat 13 waar Alphonsius uitbater wordt van De Koophandel. Alphonsius wordt mede-eigenaar van Het Concertgebouw en gaat hier ook wonen. Van 1928 tot 1933 is hij uitbater van De Oude Vriendschap in de Breestraat, daarna keren hij en zijn gezin terug naar het Concertgebouw. Alphonsius overlijdt op 11 augustus 1947.
  • Hendrikus Johannes Hoogardie, gehuwd op 9 november 1934 met Anna Tanneke Johanna van de Velde. Was eerder gehuwd met en in maart 1929 gescheiden van Pieternella Maria van de Vijver.

Zie ook

Externe links

Bronnen